Samhället står inför en stor utmaning i och med spridningen av det nya coronaviruset Covid-19. Vi uppdaterar denna text löpande med information som rör frisörbranschen och Frisörföretagarnas medlemmar.

Som arbetsgivare är du i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) och Smittrisker (AFS 2018:4) skyldig att minimera risken för smittspridning och har därför till uppgift att göra en riskbedömning på din arbetsplats. Läs mer om Frisörföretagarnas rekommendationer för arbetsgivare här.

ÅTGÄRDER FÖR ATT UNDERSTÖDJA FÖRETAG SOM DRABBAS EKONOMISKT
Regeringen har lovat subventioner för företag som drabbas av ekonomiska förluster i samband med coronaviruset, detta har inte presenterats i detalj.

Detta informerar regeringen om i dag:
Förslaget om korttidsarbete, som syftar till att undvika uppsägningar och ge företagen möjlighet att snabbt komma igång igen när läget vänder, tidigareläggs och föreslås träda i kraft redan den 1 maj 2020. Möjlighet för företag att få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter och anställdas preliminärskatt upp till ett år kommer också att föreslås, med inriktningen att anståndet ska gälla arbetsgivaravgifter och preliminärskatter för högst två månader.

Osäkerheten i det nuvarande läget är stor och läget kan snabbt komma att förändras. Utöver vad som presenteras idag undersöks ett stort antal ytterligare åtgärder som snabbt ska kunna vidtas om behov uppstår. Regeringen för dialog med riksdagen så att åtgärder som kräver riksdagsbeslut ska kunna beslutas så snart som möjligt.

Se länk för mer information: https://www.regeringen.se/4a36cf/contentassets/ebed0bae65bb4c4ea66bd8a8363b2f86/utredningens-pressmeddelande-utredningen-foreslar-ett-nytt-stod-for-korttidsarbete.pdf

KARENSAVDRAG
Karensdagsavdraget slopas tillfälligt och staten ska stå för sjukpenningen under första dagen. Dessutom höjs anslaget för smittbärarpenningen. Den innebär att den som bär på en farlig smitta, eller kan göra det, få ersättning från Försäkringskassan. Men då krävs läkarintyg. I dagsläget innebär detta att du som arbetsgivare gör karensavdrag som vanligt och sedan har ansvaret för sjuklön gällande schemalagda dagar de resterande 14 kalenderdagarna.

Se https://www.forsakringskassan.se/privatpers/coronaviruset-det-har-galler för mer information.

EVENT
Regeringen beslutade den 11 mars 2020 att stoppa alla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 personer. Syftet är att förhindra tillfällen då ett stort antal människor kommer från olika delar av landet, och kanske också från omvärlden, och samlas på en och samma plats. Detta innebär att vi på Frisörföretagarna ser över våra event, och vissa av dem kan komma att ställas in.
Denna information uppdateras fortlöpande på https://www.frisorforetagarna.se/eventkalender/  

Är du anmäld till ett event som ställs in så kommer du att bli kontaktad av Frisörföretagarna på mailadressen du använde vid anmälningstillfället.

FRISÖRFÖRETAGARNAS SALONG-/HYRSTOLS-/KONSULTFÖRSÄKRING
Läs mer om vad som gäller ifall er salong sätts i karantän eller ni måste boka om en tjänsteresa här.

FRISÖRFÖRETAGARNAS AVBROTTSFÖRSÄKRING (VID ARBETSOFÖRMÅGA)
Gäller vid sjukskrivning och smittbärarpenning (ej vid karantän) längre tid än 14 dagar (alternativt 30 dagar för den som tecknat detta alternativ). Har du inte redan tecknat denna försäkring, läs mer och teckna här.

DIALOG MED HANDELS
Frisörföretagarna har öppnat dialog med Handelsanställdas förbund angående möjligheten att reducera arbetstid temporärt. Vi uppmanar den enskilda arbetsgivaren att kontakta Handels lokalt vid behov för en snabbare handläggning.

KUNDINFORMATION
Det är viktigt att sätta företagets och frisörernas hälsa först, därför rekommenderar Frisörföretagarna att ni tydligt informerar kunder om att de bör avboka sin tid om de tillhör en riskgrupp, har rört sig i riskområden eller visar minsta symptom på sjukdom. Frisörföretagarna har tagit fram ett textförslag angående information till kunder. Läs mer om det här.

REKOMMENDATION FRÅN FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN
Risken för smittspridning av Covid-19 beräknas nu vara mycket hög. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Information uppdateras löpande på folkhalsomyndigheten.se