Riksdagen har fattat ett beslut om att karensdagen vid sjukdom ska ersätts av ett karensavdrag. Syftet med ändringen är att det avdrag som görs när man är sjuk ska vara rättvist och förutsägbart. Med den nya regeln spelar det inte längre någon roll om arbetstagaren sjukanmäler sig sent på arbetsdagen eftersom avdraget numera är 20 procent av överenskommen veckoarbetstid.

Förändringen, som gäller från och med den 1 januari 2019, innebär att tekniken för beräkning av karens vid sjukdom blir annorlunda. Vi har därför tillsammans med Handels kommit överens om en anpassning av karens- och sjuklönereglerna i frisöravtalet. Överenskommelsen kan sammanfattas enligt följande:

  • Utgångspunkten är den anställningsgrad som framgår av aktuellt anställningsavtal.
  • Vid en anställning på 40 timmar per vecka görs ett karensavdrag med åtta timmar under förutsättning att arbetstagaren som insjuknat är fortsatt sjuk.
  • Vid en anställning på 30 timmar per vecka görs ett karensavdrag med sex timmar under förutsättning att arbetstagaren som insjuknat är fortsatt sjuk.
  • Detta gäller oavsett hur många timmar arbetstagaren var schemalagd den dagen som sjukanmälan sker.

De bestämda nivåer för sjukavdrag och sjuklön som återfinns i frisöravtalet gäller även fortsättningsvis. Således gäller fortsatt ett karens- och sjukavdrag om 89,83 kr/h för en behörig frisör (93,52 kr/h) för behörig frisör med tjänstetidstillägg) och en sjuklön om 128,58 kr/h. Det som förändras är alltså storleken på karensavdraget, vilket baseras på 20 procent av anställningsgraden enligt anställningsavtalet.

Även om vi i frisöravtalet tidigare haft en form av karensavdrag genom minimikarensen om fyra timmar är den förändring som nu trätt i kraft välkommen. Det blir nämligen ett mer rättvist system för såväl arbetsgivare som arbetstagare. Med den tidigare karensdagen kunde arbetstagaren undvika ett högt avdrag genom att sjukanmäla sig sent om man blev sjuk under arbetstid. Med karensavdraget kommer avdraget alltid att vara 20 procent av överenskommen veckoarbetstid.

Avslutningsvis ska sägas att för företagare med enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag blir det ingen skillnad mot tidigare; de har kvar de antal karensdagar som de själv valt.

/Thomas Francke